Tuesday, April 1, 2008

ALI REZA SEYFEDDINI

_____________علیرضا سیف الدینی
_____________

بابا تنهایی، بی با تنهایی

با تن ست وُ تن ها تنها می شوندتنها نمی شوند
کوچه نمی دهندازبا
خالی ِکوچه خورده می شود
وشهرپرازبا
اما
تو
تنهایی با با
تنهایی بی با


____________________

No comments: