Thursday, May 1, 2008

Ziba Karbassi

____________زیبا کرباسی
_____________

گور لرزه
چَه چَه بلبل فروختنی نیست
کلاغ هایت را بگو
مممممممممممم بگو کلاغ هایت
مممممممممممممممممممممممم چغ چغ
مممممممممممممممممممممممم چَه چَه بلبل
مممممممممممممممممممممممم فروختنی نیست اما
و این بید نیست که می لرزد
ممممممممم اندامِ نازکِ زنی ست
مممممممممممممممم بید نیست که بلرزد
ممممممممممممممممممممممممم تو بلرز
زنی ست که روی قبِر تو
زیر تو می خوابد و
ممممممممممممممم پول می گیرد و
ممممممممممممممممممممممممم سوره ی حمد می خواند

بسم الله : م
سیلی سرما شلاق پول زنجه بد و بی راه هره ی پول پوست بوسه گیسو
پالتو پوست پول رژگونه رنگ و رو آبرو پول می خرد می خورد
می خرد می خورد می خورد می خرد
هی ... قبرستان، ترس ، شوخی می کنی ، شوخی ست

زنی که با گونه ها و
ممممممممممممم پستان های گلی اش
چادرنمازِ سپیدِ
ممممممممممم گل گلی اش را
ممممممممممممم از سر می کَند
ممممممممممممممم روی قبرت پهن می کُند و
مممممممممممممممممممممممممممممممممم می کُنی اش
تن نازکش که می لرزد
بازوها و ران های لاغرش
ممممممممممممممممممممم که می لرزد
مممممممممممممممممممممممممممم بید نیست که بلرزد
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تو بلرز
ترس را خورده
تو را هم می خورد
بترس
ممم تو بترس
مممممممم آن زیر
ممممممممممم آن رو
مممممممممممممممم مردک ! م
فقط ترسیدنی ست این زن
مرده اش هم ترس دارد
ممممممممممممممممم حاج آقا !م
ممممممممممممممممممممممم مرده اش هم
قبرت روشن
مممممممم حاج آقا
مممممممممم قبرت روشن.م

پائیز 2001

_____________________

1 comment:

Anonymous said...

هم صراحت شعر و هم زبان آن را دوست داشتم.