Tuesday, April 1, 2008

Hooman Nozhat

____________


Ajaib al-Makhluqat
Zakariya Qazwini (d. 1283 or 1284)
_________________________

هومن نزهت


در غروب زمستان


سوز دارد
هوا سوز خفیفی دارد
این چرکبرف های کنار خیابان
گام های خسته ام را چه سنگین تر می کنند
انگار
آنها هم نمی خواهند به خانه برگردم

چشم هایم حتی گنجایش آرزوهای کوچکت را ندارند
و
عرق کتف هایم
که زیر پالتوی ماهوت دم کرده اند،و
بوی آفتاب و گندم نمی دهند.و

برف های چرک کنار راه هم می دانند
این شعر ها برای کسی آب و نان نمی شوند

سوز خفیفی دارد هوا
در غروب اسفند


اسفند ______________86

No comments: