Thursday, May 1, 2008

Azar Kiani

_______


آذر کیانی
____________

نامهسلام
اول بگویم
این پاکت خالی ست
و تو نمی خوانی
خلاصه شده ای آن قدر
که دیگر در خوابم پیدا نمی شوی.ه
پیراهن زمین عوض نشده
و تمبر باطله
هنوز عکس ماه است
که چمدان بسته
و روی خودش ايستاده است
کوچه از دیروز خالی ست
و خاک و خاطره
تیر چراغ را بالا نمی روند.ه
این پاکت خالی راست می گوید
که دیگر کسی خودش را
در من جا نگذاشته است
و این تنها اتفاقی ست
که اداره ی پست رسما اعلام کرده است.ه


__________________

2 comments:

Anonymous said...

از صدای زنانه شعر و صمیمت آن لذت بردم.

Anonymous said...

سلام آذر جان
از لطف اتان سپاسگزارم
با مهر
لیلا