Sunday, June 1, 2008

Mansoureh Ashrafi

______________A Human Domument. Tom Philips
_______________

منصوره اشرافی
برهنه در برابر نسیم
برهنه در برابر باد
بر هنه در برابر توفان
بر خاک خفته ام . م

اندوه را از یاد برده ام
غم را
نیز
و خشم را
به توفان
سپرده ام. م


بر زمینی که غنوده ام
نقش اندامم
خاطره ای تلخ را
به جا می گذارد
از
آن که زیست،م
در دایره اجبار و بیهوده گی
و هم چون قمری غریبی
قربانی سادگیش گشت

و

انسان
نامش نهادند.م_________________

No comments: