Tuesday, July 1, 2008

Mansoureh Ashrafi

______________Czech Eden - Matthew Monteith
________________

منصوره اشرافی

جهت
این منم
خفته درزیر بارهرم ها
مومیایی شده،ه
ازعشق.ه


عقربه های قلبم
میزان شده
چون تپش های قطب نما
روبه سوی تو می ایستد.هاز کتاب در دست انتشار (نفس های پنهان)ه

________

No comments: