Wednesday, October 1, 2008

Mazaher Shahamat
George Herbert
Easter Wings / The Temple(1633)


_______________مظاهر شهامت


گونیااز کدام گونیا افتاده ام به گونه هایت سقوط سخت سرگشته پرتگاهی عمیق تاریک نگاه که می کنم بوی نان تازه هم می آید از جایی نزدیک و دور و بوی سطری خوانا و ناخوان که شعر را به سوی رقص آهوانه ات جاری می کند پا برهنه اینجا تاکستان ازبلورهایش مزه گس می چشد قرمز و می دانم هیچ گونیایی مرا به راه راست نمی برد از تو از گس قبل از اینکه بیفتم و تقطیع نفس هایم خسته ام کرده باشد چیزی را در تو خواهم افشاند مثل درختانی که در بهار

_________

2 comments:

Anonymous said...

شعری بود زیبا و تقریبن در ابعاد یک شعر موفق.

azar kiani said...

سلام مظاهر عزیز. شعر قشنگی ست .ممنون آذر کیانی .