Saturday, November 1, 2008

ALI REZA SEYFEDDINI

___________


Pen case
17th century, Turkey
_________________


علیرضا سیف الدینیبرای توکه مهربان 1


امروز سکوت ِاتاق را صدای بیرون می جود
بنفش ِ پرده ها آب ِدهان ِتورا می جود
آب ِدهان ِتو انتظار ِمرا می جود
دیروز ِماراملافه های سفید ِخیس می جود
صدای شلیک ِتیر معاشقه را می جود
درد ِتو فردای مرا می جود
ماهمه مرگیم گویا

__2 comments:

Anonymous said...

انگار دو چشم عرب را خوب مي شناسيم هم نيزه و هم اين نعش و اين..اين شعر تو يك گلوگاهي دارد و اين كهكشان تو عجب عجب

Anonymous said...

چرا صدای دُر است و نه دَر چون سطرهای بعد هست هاواریو و کیس؟ نمی دانم که این اشتباه تایپیست و یا گزینشی عمدی. شب رابه زین بکش و کهکشان غم را طی کن زیبا بود. از این شعرهای چکیده و متفاوت خوشم آمد