Monday, December 1, 2008

Makan MehrpouyaFrom “Early Days” by Tomoko Sawada


________

ماکان مهرپویا


کشک فلسفه


قدیسان گذشته را دارند
و آینده
از آن گنه کاران است.ه

اما من
بی هیچ خویشتن داری
خویشتنم را به دار می آویزم.ه
گذشته از آن قدیسان
آینده برای گنه کاران.
ه

___________


2 comments:

Anonymous said...

سلام . بنظرم میرسد که این شعر بهتر میشد اگر بعد از واژه ی می آویزم تمام میشد. ممنون.

Anonymous said...

نفی خواستن گذشته و آینده ...گذاشتن و گذشتن از آینده و گذشته ... نه تمنای بهشت و نه جزای دوزخ...همه را باز نهادن برای آنهایی که آن را دارند و خویشتن را به دار آویختن . این باز نهادن و دست شستن خیام واره ...