Sunday, February 1, 2009

Firoozeh Mizani

____________Armanian Women Kaftan
_____

فیروزه میزانی

عاشقانه


چگونه دایره شد راه و
دایره
شد راه

چه دیر
از دوایر خود دور می رفتم

مرا
در مغربی که می رفتم
شرق دیگری می آمد

آغاز رویتم می شد
خاکه های زلف تاریکم
در سردسیری که ستاره می سوخت
و خنجری که در پهلوم
غلت های ابریش را می زد
گرگ و میش

مرا شرق دیگری می آمد
با قله هاش که برخیزم
با دره هاش که بریزم
از جراحات مانده ام
گشت و واگشت. ه
ــــــــــــــ

1 comment:

Yashar Ahad Saremi said...

خوانش این شعر خواننده را هم شاعر می کند. قشنگ خیلی بود.