Friday, May 1, 2009

Ali Saravi

__________

Ali Saravi

Nos miran/Miguel Ángel Gil Andaluz
___________علی ساروی
روز
روز
تکه
تکه
فرورفتن بود
تکه
تکه
کم شدن
وسر زدن
به مرجان های داش اکل
در برف.ه___


همیشههمیشه هستی
وقتی که نیستی.ه
در باد ها صرف می شوی
ودرچشم های من.ه
امروز
به درها نزدیک می شود
تامن صدای کند چاقو را
در برف
پیدا کنم.ه___________


1 comment:

آذر كياني said...

ازاين شعرهاي چسبناك به سختي ميشه دل كند. نميدونم انگار كه از حنجره خودت بيرون اومدند... خيلي خوب و ممنون و سلام