Friday, May 1, 2009

Ali Saravi

__________

Ali Saravi

Nos miran/Miguel Ángel Gil Andaluz
___________



علی ساروی




روز




روز
تکه
تکه
فرورفتن بود
تکه
تکه
کم شدن
وسر زدن
به مرجان های داش اکل
در برف.ه



___


همیشه



همیشه هستی
وقتی که نیستی.ه
در باد ها صرف می شوی
ودرچشم های من.ه
امروز
به درها نزدیک می شود
تامن صدای کند چاقو را
در برف
پیدا کنم.ه



___________


1 comment:

آذر كياني said...

ازاين شعرهاي چسبناك به سختي ميشه دل كند. نميدونم انگار كه از حنجره خودت بيرون اومدند... خيلي خوب و ممنون و سلام