Friday, May 1, 2009

Faramarz Soleimani

lacrimal Antonio Gomez
_________________فرامرز سلیمانی

روز زمین در میدان ملی
کال چیده بود قالی را کال چیده بود کنار دار بلند گل قالی را

وقتی که آبنمای خاموش به دنبال یک لغت اسلیمی قشقرقی راه انداخت

گفتم که می‌‌نویسمت غلیظ

بر کناره یا لوح

پس پنهان چرا شده ای در غباری جاری

پنهان کال در دمی پیش از چیدن واقع سبز بوجار

ه ... و گل‌های قالی همیشه آبی‌ بود__________


No comments: