Friday, May 1, 2009

Shams Tabrizi

_________شمس تبریزی
_________

خواب دیدم که جمعیتی داشتیم عظیم


خواب دیدم که جمعیتی داشتیم عظیم. و تو در آن خانه ، حالِ عظیم خوش: روی سرخ شده و مستی می کردی. و من می گفتم که « هله! رواست! مستی کن!»ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
در آن خانه ی دیگر ، جمعی آمدند جهتِ زیارت. من پیش رفتم تا در نیایند و عماد با ایشان.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
بعضی را مطلوب مُقارنِ طلب پیش آمد و بعضی را به وقتِ مرگ مطلوب روی نمود و بعضی هم در آن طلب مردند. در هوس این مُردن کاری بزرگ است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

عایشه خواب دیده بود، اما با پیغامبر فراموش کرد گفتن. اما اگر با پیغامبر خواب را گفته بودی ، از آن خانه بیرون نیامدی_ اگر پانصد بار وَحی آمدی از آسمان.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
اگر در این راه که می روی و مُجاهده می کنی و شب و روز می کوشی صادقی، چرا دیگری را به این راه نمی نمایی و او را خوابِ خرگوش در می اندازی ؟ مگر در این راه مقلدی؟ و راست نیست؟ بیا، بگو این چه گونه باشد!ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
چه جای آن که با او سخن گوید؟ گَبری هفتاد ساله بر راه، نظرِ آن مطلوب بر او افتد به مِهر که در نظرِ او خوش آید، هیچ آن گَبری نمانَد، همه مسلمان گردد.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

گفت « من نگویم که شمس الدین ولی ست. این بر من افتراست. من گفتم که هر که دشنامِ شمس الدین به او رسد، به شرطِ آن که آن دشنام به او رسد، آن کس ولی باشد.»ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

___


No comments: