Monday, June 1, 2009

Shahrokh Setoudeh Foumani

_________شاهرخ ستوده فومنی
______


ندآ


تیر از تو گذشت
ما نیز به تیر پا گذاشتیم
قلب تو دیگر تیر نمی کشد

نفرین بر آن بهار
بهار بی اعتمادی ها
چه خوب تمام شد

باید آرامیدن را
میان سایه های عزیز تبر
به کودکان دیروز بیاموزیم
چه تابستانیست


_________

1 comment:

آذر کیانی said...

تیر و تیر و...زندگی کجاست؟