Wednesday, July 1, 2009

Bejan Baran

_____________
Paula Slater Sculpts Second Portrait Bust of Neda “Angel of Freedom”
_________________

بیژن بارانندا


شب با وقاحت
در چشم ما می نگرد.
ه
پس از تقلب، دروغ می گوید.ه
ساطور بدست چپ، تهدید می کند.ه

نبش خیابان
رودررو اهریمن
چشم در چشم من
دروغ را تکرار می کند.
ه
کلید جهنم بدست پشم آلودش
از عهد دقیانوس، حی و حاضر – اما کور، اما کر،
ه
ندای روز را نمی شنود.ه

گلوله زیر گلوی گل لانه می کند.
ه
نسترن سرخ شکوفان کند بصورت ندا -
ه
ولی پیش می آید بر کف خیابان، صدا.ه
از درختان بآسمان می رسد:
ه
شهر را پر می کند
شهرها را پر می کند
زمین را پر می کند
از خیابان به جهان می رسد، صدا.
ه
تاریخ با صداقت ثبت می کند آنرا.ه
از لبان مردم پیام ندا
جاریست در خیابان و بام ها.
ه

بر افق خاور برآید سحر، ندا
از پشت درختان ناظر موج، ندا
ندا مام میهن است نگران ما
در ماست - ندا
امروز رفته است ندا
تا درخشان تر شود فردا.
ه
هر سحر، بر افق شهر ما
طلوع می کند هزاران تصویر بیصدا
در شهرها پیش می آید- صورت ندا.
ه

بر شهر شطرنجی جوهر سرخ پاشیده شده
سیاهپوشان خود به سر
اجل معلق مهیب
بسلاخی پرواز در شهر بی نهیب.
بهار خیابان ها پر از گل های پرپرند.
ه

آغاز خیابان شجاعت است.
ه
پایان آن، پیروزی می آید بدست.ه061509________

No comments: