Thursday, October 1, 2009

Ali Reza Zarrin

___________Grace Jones — Robert Mapplethorpe, 1984
______________

علیرضا زرّینهرکس به زعم خود

هر کس به زعم خود رستم و گردآفریدی است
و "حماسه ای از دیدگاه خود".
ه


و دوستان نیز بر این رقم می افزایند
که " او فسانه ای است،
ه
اسطوره ای،
یگانه ای،
ه
جاودانه ای،ه
ستاره ای یکتا."ه


و ما را نگر که تنهایانیم
و به حقارتهای خود در گیر
و دربند ِ بسی عقده های کور.
ه


و من نه کمتر و نه بیشتر از همگانم
همانم که در آستانه ای ایستاده ام
و آرزویم
نوشتن سطری زیباست
یک بیت فراموش نشدنی

که بر خانه ی ذهن تو
خوش نشین شود
و مرا برای همیشه به یاد تو بسپارد.
ه


حماسه ی من خلاصه در یک بیت است
که تمام عمر در نگارش آن
تلاش خواهم کرد.ه30 اکتبر 2005

____________

No comments: