Thursday, October 1, 2009

Azar Kiani

______________Bill Wittliff - La vida brinca
___________________

آذر کیانی
شب از ستارگان پیشی می گیرد.
گستره ی کبودی که از انکار بر می خیزد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه از حذف.
ه
از نبود هر بودی که بود را نبود می کند.ه
بود بوده ه ه ه بود هست
بود شب از نبود است از جریان و استحاله ی هرم نفسی عظیم که دم روز را نبود
بازدم شب می سازد. تا عمق آن پهنه ی لایتناهی که به تمامی تسلیم است و خاموش و آگاه و جاری است در همه ی نفوس تا شب شب باشد و معنا یابد در خلوت هر ازدحام در حذف هر صدا در انکار هر...
ه
از انکار بر می خیزد شب تا همه او شود و شب باشد از گلویی که نجوا می کند و
می خواند اورا
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه تا بخواندش
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه بداندش
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه و بداردش
شب رویش نی
ه ه ه ه ه ه ه ه ه شب زایش ری
شب حضور بی حضور آن حاضر همیشه.
ه
که نی را ترکند از الست می
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه تر کند چشم
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه تر کند جانی که از عشق سوزشی عمیق دارد.ه
به ستارگان پاداش حضور می بخشد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه که بی حضورش توان. حاضر نیست
در گستره ی کبودی که از انکار بر می خیزد.
ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هرم نفسی عظیم .ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه دم می دهد دم
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه از عدم از هو هو
شب شب شب همه او همه هو
شب سقف شب تالار پرتلالو

شب فرصت حضور مجدد عالم عشق
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه و مجال دادن خود به خدآ
از عشق شب زاید و غیبت را لذت حضور می سازد و مجال می یابد که بداند
نیست از هست و هست از....
ه
شب لایتناهی مکان آن بزرگ بی مکان که:ه
کان هم بیم
ه ه ه ه ه ه کان همه مهر
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه کان همه عشق است.ه
شب می خواهد
شب می شود
شب جریان دارد از جانب او

_____________________

2 comments:

azadeh davachi said...

زبان این شعر مستحکم تا انتها پیش رفته بود و در نهایت با وزن و آهنگی دلنشین شعر را تا انتها پیش برده بود . شعری قوی که با استعاره های زبانی و بیانی شیوا ذهن مخاطب را به چالش می کشید . چند بار شعر را خواندم سپاس آذر جان

soroor javan said...

هستی شب از نیستی است. گاه در خلوت ازدحام معنایش و گاه گم شود از شدت در ازدحام... بشود شب
ستاره به شب
بی شک
دل بسته است

سپاس