Sunday, November 1, 2009

Azar Kiani

______________


Madame Jose Maria Sert in the costume she wore at Le Bal Oriental, 1935
by Horst
________________

آذر کیانی


بی قراری هایم از کی شروع شد
از وقتی که گنبد مینا را..؟ه
نه این واژه ها خیلی خودی اند
و من معنی آن ها را مثل مزه ی نان می فهمم
فکر کنم از دیروز شروع شد
یا شاید هم از دیروز امروز دوسال قبل
یا ده سال آینده
حالا تو بگو گنبد مینا را در همین سال ها تاسیس کردند
و در یکی از همین وقت ها که شمردم
سرعت صوت فاخته یی
شاید
هوایم را شکست
که من هنوز گیج گیجی راه می روم
و چیزی شبیه رعد و برق
چشم هایم را نقاشی می کند


________________

3 comments:

Anonymous said...

خیلی زیبا بود
سلام
لبلا

azadeh davachi said...

برای این شعر می توان حرفهای زیادی گفت به خصوص آوردن گنبد مینا که به نظرم آن حادثه ای را که شاعر مد نظرش بوده به زیبایی به تصویر می کشد مثل همیشه روان و زیبا آذر عزیز

حسين طوافي said...

شعر دلچسبي بود . اما موتيف اصلي اش همان گنبد مينا . كه به درستي نمي دانم چه مد نظرتان بوده . در پايان شعر آن تاثير اوليه را ندارد .

ببخشيد اگر جسارتي شد .