Sunday, November 1, 2009

Mohamad Shahbazi Poya

________________


Sayat Nova
____________________

محمد شهبازي پويا

ه
...و مرگ

کبوتری ست
که از شاخه پیراهنت پریده است
در کوچه،ه
بچه ها ماه را بازی گرفته اند
پاره های پیراهن
سکوت را در دست های من پخش می کند
من جای مرگ نشسته ام
به دست هایم اعتمادی نیست
استکان ِ ماه را
در برف
رَها کن..!ه____________________

No comments: