Tuesday, December 1, 2009

Karob Rezai

________________

Align Center
Irving Penn Three Asaro Mud Men, New Guinea 1970
______________________

کروب رضاییسوء تفاهممن برادر دوقلوی خودم هستم
درست شبیه تو
که نافت را اشتباهی بریده اند
بی آنکه به پدرم دشنام بدهی
عرض می کنم:ه
اینجا پر از آدم هایی است
که خودشان نیستند


______________

2 comments:

azadeh davachi said...

آقای رضایی شعرهایتان را دوست دارم با زبانی ساده و درعین حال نگاهی عمیق این شعر هم از آن شعرهای خوب و تاثیرگذارتان بود سپاس

Anonymous said...

سلام
چه قدر این کوتاه نوشتن هاتان را دوست دارم
مثل همیشه زیبا بود
با مهر
لیلا