Tuesday, December 1, 2009

Partow Nooriala

_______________


Artwork by “Golden Age” Illustrator Sidney H Sime
_________________________

پرتو نوری علا

ماه

هر شب ماه
ه- بیش از شب ِ پیش- می بیند
که باد، چگونه
تافته های سبز ِ صدا را
بر بام ها می تکاند
و تارعنکوبت ِ غارها را
از سرشانه های مان.ه________________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام عزیز.
هرشب ماه می بیند
بیش از شب پیش
که باد چگونه
با تافته های سبز صدا
بر بام ها
می تکاند تارعنکبوت ها را
از سرشانه های مان

ممنون. بیاد گلو پاره کردنهایمان بر پشت بامها افتادم.