Friday, January 1, 2010

Hajar Farhadi

_____________Paul Klee. In the Grass. 1930
______________

هاجر فرهادی

درخت ها که پاییز دیده اند
بهار هم خواهند دید

دست های خونی ات را کجای این باغ چال کرده ای
دنیا کوچک است
و امروز و دیروز و فردا
کلمات روزنامه ای ست
که خمیر می شود

من سکوت را می نویسم
و تو دهان شهر را و
پنجره را
از خاک پرکرده ای
که صدایم را نشنوی
که صدایی را نشنوی

دست هایت را بردار
فواره ی خون بند نمی آید
و این درد
شهر را پوست خواهد کند___________

No comments: