Monday, February 1, 2010

Minoo Nosrat

___________


Antique Iranian Tile, Circa 1900
_______________

مینو نصرت

در پاشویه ی
کدام روز
سرم را بریده اند ؟ه
که تمام
برگ های این دفتر
بوی گل می دهداز کتاب " در برهوت کاهی رنگ " چاپ ایران

______________

1 comment:

محمد خورشيدي said...

در پاشويه ي كدام روز / سرم را بريده ايد
/ گاهي احساس مي كن ام حتا شناسه ها چه قدر بُعد را در فضاي شعر عميق تر مي كنند / دور مي كنند / نزديك مي كنند
دست مريزاد نازنين