Monday, March 1, 2010

Billy Collins

_____________بیلی کالینز

فارسی : یاشار احد صارمی


___________________

سکوت


دیگر زمانش رسیده بگو، هر چیزی که دل تنگت می‌خواهد
اتاق یواش و ساکت
پنکه‌ی وِزوِزی هم خاموش
و دختری که نوک مداد را تِق تِق روی میزش می زد رفته است.ه

پس بگو به چه فکر می کنی
دلمان می‌خواهد صدای برگ های تو را بشنویم
صدای به هم نخورده‌ی جعبه ی ابزارت را
ترانه‌هایت را از تنهایی
ترانه‌هایت را از اندوه

قطارها بی حرکت روی ریل ها
کشتی ها لنگر انداخته‌ در بندر
سگ ها سرشان را بلند می کنند
و خداها پایین را می نگرند از بالون هاشان
و شهر هیس و آهسته!
ه

و هر کسی اینجا همزادی دارد.
ه
از والدینت بگو _
ه
از پدرت پشت فرمان ماشین
از مادر بی رحمت سرِ شیر آب
بگو ما هم بدانیم از آن همه ابر که دیده‌ای، از همه ی درختان .
ه

امشب شعرت را که با خودت آورده‌ای برایمان بخوان
اقیانوس ایستاده و دیگر اینجا و آنجا در تلو تلو نیست
حتی بتهون هم
نشسته تووی ِ وان مرگ

سمعک سردش فرو رفته در یکی از گوش هاش.
ه

_________________
inthemoodforlove:


Piano Sonata In A D959 - II. Andantino (composed 1828, published 1838-9)

Composer: Schubert 1797-1828 Austrian

Pianist: Leif Ove Andsnes 1970 Norwegian

___

No comments: