Saturday, May 1, 2010

Massumeh Ziai

______________________


E.O.Hoppe ~ Hand study,1925
__________________

معصومه ضیائیشباهت‌های تصادفی


حالا شبیه مادرم شده‌ام
وقتی که ترکش می‌کردم و نمی‌دانست

حالا شبیه تو شده‌ام
وقتی که دوستم داشتی و نمی‌دانستم

حالا شبیه خودم شده‌ام
خانه‌ای ویرانه و
کلیدی در مشت


نشستن با مرگ


آمدند
روزها در هم خیره شدیم
کنار هم
ه ه ه از همه چیز گفتیم
جز سال‌های رفته
دیدار دوباره
و مرگ
که میان ما نشسته بود.ه
از کتاب تازه منتشر شده‌ی "سکوت صدای روشنی دارد"، آلمان- آوریل 2010ه


_____


“Appalachian Spring Suite: 4. Fast” by Aaron Copland [1944] performed by Leonard Bernstein and the New York Philharmonic [1961
__

1 comment:

sheida mohamadi said...

مدتی بود این همه خیره به تازگی نبودم. به شعر.