Thursday, July 1, 2010

Mohamad Shahbazi Poya

_________________


محمد شهبازی پویا

____________________
دموکراسی پشت پنجره

كنار پنجره ايستاده ام
به خودم قول داده ام ديگر چيزي ننويسم
اما ، من كنار پنجره ايستاده ام
و چهار چيز ذهن ام را مشغول كرده است


يك -
ه

احساس لذت مي كنم.
از زيبايي هاي درخت همسايه،
ه
كوه هاي به هم پيوسته
و آسمانی كه در بال كبوتران گم مي شود

دو-
ه

كنار تير چراغ برق بچه گربه اي سياه
مرده است
و دانه هاي برف
كم كم بدنش را مي پوشاند

سه-
ه

ساعت 4.5 بعداز ظهره
صدای تلوزيون همسايه چقدر بلنده
اقای رئيس جمهور به دورغ های خود ادامه می ده
صدای تلوزيون بلندتر می شه
آزادي حق ماست
صدای تلوزيون بلندتر می شه
رئيس جمهور ادامه می ده
مردم صلوات می دن


كنار پنجره
با چهار چیز در ذهن ام
به هم ریخته ام
راست اش را بخواهي
تنها صدای تلویزيون
وادارم مي كند
بروم پشت كامپيوتر
ه ه ه ه ه ه و چيزی بنويسم

___


Black Box Recorder
Child Psychology


Black Box Recorder, Child Psychology
(England Made Me, 1998)

“Life is unfair, kill yourself or get over it.”______________

No comments: