Sunday, August 1, 2010

Massumeh Ziai

_____________________


Ernest Biéler - Study of mysterious water. The pool of water lilies,1909.
__________________

معصومه ضیائی

می‌خواهم زندگی شوم، زندگی کنم

با دهان سنگ حرف می‌زنم
با زبان ماهی‌ها و آوای گیاهان
و آرام
از هیاهوی جهان
دور می‌شوم
در ذره‌های کوچک
دوباره به دنیا می‌آیم
و تکرار می‌شوم
در هستی ساده‌ی چیزها
ریشه‌های وحشی نهانم
به عشق می‌رسند
به تپش‌های گرم دل تو
که می‌تپد با دلم
در تابش رگه‌های رخشان و رهای نور
صورتک دنیا را پس می‌زنم
آینه می‌شوم
و جان زندگی را می‌بویم26/27 ژوئن 2010


__


Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): The Seasons for piano, Op. 37b (1876) - June: Barcarolle


_______________

No comments: