Monday, November 1, 2010

Shahrokh Tondrow Saleh

______________


Collage II (On Filet Ground), a work made in 1925 by Hannah Höch (born 1 November, 1889; died 31 May, 1978); in the collection of the Museum of Modern Art, New York
____________________

شاهرخ تندرو صالح

شبانه هایی برای خیابان های بی درخت وُ بی پرنده وُ بی عاشق
پیشکش به شاعرِ بی دروغ حسین منزوی و غزل آوازهای جادویی اشه1)ه
ه... شب است وُ زمزمه با من نیست
اسیر گم شدنم ای دوست
حبابخانۀ خاموشی ست
طنین ِ بغض ِ قلم ای دوست

بهار نیست
که باران نیست
و بال ِ تُرد ِ پرستو هاست
که باز می شکند در باد
ز های و هوی ستم ای دوست

کجا شد آن همه شیدایی
که در پناه نفس هایش
به نام وُ حرمت ِ جان می شد
فروخت بخت به جم ای دوست

شکوفه های بهاری را سموم ِ رُعب و ریا پوشاند
غرورِ زخمی انسان سوخت در انجمادِ ستم ای دوست

همیشه جاده ویرانی
در امتداد پریشانی ست
و من
مسافر سرگردان
در این طنین ِ عدم افسوس ...
ه


2)
ه

اسیر آتش و توفان شد
دلی که بود مرا ای دوست
و در حقارتِ نان پژمُرد
طنینِ سبزِ صدا ای دوست

دگر نمی شکند بُغضی
در آبگینه چشمانم
که باز گونۀ من بوسد
حریرِ دستِ تو را ای دوست

قفس قفس ، قفسی سرد است
مجالِ گُفت وُ شنودم ، وای
عبور ِ هول ِ هیولاهاست
مرور ِ خاطره ها ای دوست


مرا اسارت ِ نان دادند
که از جگر نکشم فریاد
ز دست داد وَ یا بی داد
وَ صبر ِتلخ ِخدا ای دوست

گرسنه نیست کسی اینجا
صدای ناله نمی آید
حق است هر چه که می بینید !
ه
دعا شوید دعا ای دوست !ه

گریز نیست از این باران
که چتر ِ حوصله ها دیریست
شکسته مانده وُ می دانم
که سهم ماست بلا ای دوست

مرا به خواب وُ خیالاتی
که بوی خیس جنون دارند
تو را به نان وُ خدا سوگند
رها کنید
رها
ای دوست ...
ه3)ه
ما می رویم خسته ز مهمانی شما
کبر وُ غرور وُ همهمه ارزانی شما

شیدایی خدایی ما را به باد داد
ابلیس ، این برادرِ شیطانیِ شما

تقدیر نیست این که زمین می خوریم وُ باز
گُم می شویم در رهِ ویرانیِ شما

یا چون کبود زار ِ افق ناله می شویم
در امتداد ِ بی سر وُ سامانی شما

در باغ ِ وهم جز گلِ حسرت نمی دمد
ما را چه سود شور ِ زمستانی شما ؟

مرگ است مرگ فاتحِ جادویی زمان
تلخ است تلخ وصف ِ پشیمانی شما

ایمان اسیر نان و نوازش نمی کنیم
ما نیستیم در خور ِ ارزانی ِ شما

اکسیرِ عشق در تب ِ خود خواهد آزمود
قلب ِ من وُ طلای ِ مسلمانی شما

بیهوده بود معجزۀ اعتمادِ ما
بیهوده هست شوکتِ سلطانیِ شما
________________

acetre ~ a rola_______________________________

No comments: