Monday, November 1, 2010

Sohrab Rahimi

__________________


A Gold Funeral Mask from the Sican Culture of Peru (800BC-1350AC)
_______________________________
سهراب رحیمی


سوگنامه ی سرباز گمنام

7
شش قدم از لباس های سیاه فاصله می گیری. جنازه ات روی سنگ ها نوازش می¬شود. رگ هایت پاهای خاموش و زنبورها در موهات زوزه می کشند. با قطار کفن ازشهرهای شیمیایی گذشتی و خبر در جنازه ها پیچید؛ غرقِ نسیمی از ماه. کنار دست های تابستان؛ بوی اکسیژن و شعر, در شیشه های الکل فرو می رفت.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

6
اینجا پیامبر مهربان؛ اورشلیم را از پل مشترک عبور نمی دهد . شهر میان رودخانه ها چنانکه روزنامه ها تقسیم
می شود. کنار پیکرهای سوخته؛ آبششی در آرواره های خراشیده می لرزد .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

5
چشم ها؛ بوی شمعدانی را از یاد برده است. حالا برمی گردیم سمت مالیخولیایی که هندسه اش را رسم کرده . حالا سمت شیب های پرستو؛ از پله ها و باران. پلک های دور؛عشقی را می خواند که از گورستان باریده است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
4
کنار این سنگر تمام می شوی . اما انگار تمام نوشته هایت در مه گم شده اند. فقط می¬خواستی خودت باشی, جنازه ای که تورا بیادت می آورده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
3
شب های بسیاری نانوشته مانده اند. قصیده های بی بهار...لب ها؛ لبریز از عطش؛ نبوسیده؛ رفته اند.
ه

2
مسافری، گُم مانده با ستون های مدور میان خاکریز. در خواب؛ از ارتفاع بالا می رود بر صفحه ی سفید؛ خطوط خاکستر را در باد می پاشد. کسی در باران... در رکویوم عزا؛ با سایه ها می رقصده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
1
مرا در این آبها بشویید. مرا لای این کرباسها بپیچید. تا ابد برایم شعر بخوانید. صدایم کنید تا میان ترانه ها طنین شوم؛ تا از خواب بیهوده ی شما عبور کنم.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه


_____________

لينا شماميان، يمّا لا لا


___

No comments: