Saturday, January 1, 2011

Shams Aghajani

____________________


Sarah Moon
__________________

شمس آقاجانی

تعويض پيشانی

روزی كه سرنوشت مان را در باغچه پي‌گيری مي‌كردی
گفته بودی اگر سبز شد كه هيچ وگرنه ....
ه
خلاصه داشتی كارهاي آبي مي‌كردی
و قهوه‌اي روی صورتت پر بود
من داشتم انسان‌شناس بزرگی میشدم


با تمرکز بر خطوط چهره ات
همین که دیدم راه ورود بسته است
چين ناخوانده‌اي پريد وسط پيشاني
وقتی هم كار به جاهاي باريك كشيد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه نتيجه يك چين ديگر بود
و خدای من!
ه
از آن روزها چه مانده است؟ه
و از من كه هرگز نفوذي در خطوط باريك نداشته‌ام
می شود یک نفر پیشانی اش را عوض کند!
ه


پیِ کار را گرفتی و من
تأثير موهاي پریشانت را بر عقایدم
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هرگز انكار نكرده‌ام
و دو تا چشمي كه عيناً دو مصيبت اند
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه وقت پی‌گيری
و خداي من!
ه
از آن روزها چه مانده است؟ه
من به درون موهاي تو گم مي‌كنم خودم را
و این اواخر
سر می‌كشم لباس‌هاي نپوشيده‌ات را بلكه بپوشم
قهوه ایِ بی‌نظيرِ لحظه هايِ آبي را
پر شدم
پر شدم از اشک های بی دلیل
پر شدم
مرا کنج خانه با خودت تنها کن
من دارم انسان شناس بزرگی می شوم
یعنی آن باغچه دارد سبز می شود!؟
ه
خلاصه با خودت تنها کن
وگرنه ...ه
سرنوشت ما از این صحنه ها زیاد ندارد


اسفند 1377
دی 1388

________


Always Crashing in the Same Car-David Bowie______________________________

No comments: