Friday, April 1, 2011

Nahid Arjouni

_________________

Great American photographer-W. Eugene Smith- Dec. 30, 1918 - 1978
____________________________

ناهید عرجونی


هنوز نام این میدان توپخانه است

هنوز توی خیابان شهید کوچکی هستم
که شب ها کوچه را دور می زند
برای توپی که سی سال پیش
توی حیاط خانه ای افتاد

تقویم ها را پاک می کنم
چین های صورتم را صاف
توپ را پرت می کنم میان حیاط

شهید کوچکی هست که برمی گردد
توپ را برمی دارد
وبه من
با یک دم اسبی بلند
ولب های گیج لبخند می زند!ه


_________

No comments: