Friday, July 1, 2011

Razie Khosravi

________________


Ruth Thorne-Thomsen, Duet, Wisconsin [1943]
_______________
راضیه خسروی

تمام اشتباهات من
در یک لطیفه کوتاه و کثیف
مطمئننا
تورا به خنده می اندازد
یادت باشد
که بخندی
قاه قاه و قبیح
که من حتی از شش متری زیر زمین می بینمت
من اشتباها سنگ شدم
اشتباها در رودی شبیه کارون
شبیه تمام لجنزارهای دیگر
و پشیمان نیستم
نه آن که بتوانم باشم
فقط برای خنده می گویم
که از خودم بدم نمی آید
بر عکس خودم را به اشتباه دوست دارم
به جای تو
یا هر دیگری معطر دیگر
با اسم خودم غلط میکنم
و با همین اسم غلط انداز خودم
هر روز اشتباهی قشنگتر
خرداد 90___________

No comments: