Friday, July 1, 2011

Reza Farmand

____________________

L´origine du monde, Gustave Courbet, 1866
_____________________
رضا فرمند

چقدر با تو بودن زیبا بود


چقدر مزیدن شتاب‌های تن‌ات زیبا بود
چقدر شناور شدن در روشنی اندام‌ات زیبا بود
در سُرین‌ات چیزی مقدس بود!
ه
*
نان خانگی‌ات بوی روستا می‌داد
و اندام‌ات طعم شتاب‌های وحشی
چقدر با تو لمیدن، چقدر با تو پریدن زیبا بود!
ه

*
ه«هر هوسی داری بگو!ه
لمبرهایم را سخت‌تر بگیر؛ه
و دردم را در نوک‌ پستان‌هایم
بلندتر از فریادم گاز بگیر!»
ه

*
چقدر دانش هوس‌ات بالا بود!
ه
چقدر با تو بودن زیبا بود!ه۴ آپریل ۲۰۰۹


_____________

No comments: