Friday, July 1, 2011

Roberto Bolaño

__________________


روبرتو بُلانیو
__________________

فارسی : رباب محب
دانشگاهِ ناشناخته

I
در جنوبِ خیابان دیدمش می رفت. باد بالایِ سرش می وزید؛ می وزید
باد در میانِ برگ هایِ درختان و بر لباس هایِ شسته
ه ه روی بندِ رخت،ه ه ه موهایِ او ولی
از جنسِ موی مجسمه بود. در جنوبِ خیابان با آهنگی موزون به جلو می رفت
به سمتِ چهارراهِ آبی.
ه ه ه زان پس دیگر ندیدمش.ه

چشم هایم را بستم
و دختری را به یاد آوردم که بر رویِ فرش حصیری گوشه ای خوابیده بود در تاریکیِ
اتاق،
ه ه ه اتاقی به شمایلِ یک گاراژ...ه ه ه گفتم؛ سلام، من همین حالا رسیده ام و هیچکس را در این شهرِ دلفریب نمی شناسم...ه ه ه باد در را بر هم کوبید
پنجره ها لرزیدند:
ه
سایه اش در چهارراه گم شد،
ه ه ه به شمایلِ فرفره ای پابرجا.ه
آن وقت بود که دانستم من به شهر جن و پری آمده ام. مبهوت
چشم هایم را بستم
و باز دیدمش....
ه ه ه خودش بود ملکه یِ بازتاب ها...ه ه ه ملکه یِ
خیابان هایِ بسته.
ه

II

توی ماشین هایِ سرگردان، با دو یا سه دوستِ دور
ه ه ه ما
مرگ را دیدیم از
نزدیک.
ه
مست و آلوده،
ه ه ه بیدار شدیم ه ه ه در حاشیه یِ زردرنگِ شهر
و مرگ را دیدیم
ه ه ه در سایه یِ خیابانِ قدکشیده.ه
دوستم فریاد کشید: این چه اندوهی ست اینجا!
ه
دیدیمش گم شد
ه ه ه و در شمایلِ مجسمه ای یونانی بازگشت.ه
دیدیمش
ه ه ه خود را می گستراند
و آب می شد
ه ه ه همراهِ
تپه وُ افق.
ه

III

هر روز می بینمشان
ه ه ه موتوارسوارانِ آن سوی رود را
صرف نظر از
ه ه ه هوا هر روز همان جایند، ه ه ه درکارِ دسیسه و تظاهر
یعنی که مجسمه اند...
ه ه ه زیرا که ابرها و سایه ها؛ ه ه ه همیشه همان اند که هستند.ه
زنانِ پیرِ اینسویِ رود می گویند: آن ها دلبسته یِ امیدند و ناامید.
ه ه ه زهی که در اشتباهند:ه
آن ها امیدی به هیچ هم ندارند.
ه ه آرامشِ فلزیشان
پرچمِ نهفته یِ شهر است.ه

مارس دوهزار و یازده/ استکهلم


حاشیه:
ه
در فصلنامه بهار سال ۱٣۹۰ خورشیدی مترادف با ۲۰۱۱ میلادی کتاب «۲۶۶۶» اثر روبرتو بُلاَنیو نویسنده ی شیلایی الاصل معرفی شده بود. روبرتو بُلاَنیو (۱۹۵٣) در شیلی به دنیا آمد. در سنین نوجوانی به مکزیک مهاجرت کرد و پس از یکدوره زندگی سخت روانه یِ اسپانیا شد. او در اسپانیا برای گذران زندگی و امرار معاش دست به کارهای سخت و کارگری زد. روزها کار می کرد و شب ها می نوشت. از روبرتو بُلاَنیو آثار جاودانه ای چون رمان ۷۰۰ صفحه ای « کارآگاهِ وحشی» (۱۹۹٨)، رمان کوتاه «شب شیلی» (۲۰۰۰)، و رمان هزار صفحه ای «۲۶۶۶» (۲۰۱۰) منتشر شده و به زبان های مختلف ترجمه شده است. مجموعه اشعار او به زبان سوئدی تحت عنوان « دانشگاه ناشناخته» توسط نشر ترانا در زمستان سال ۲۰۱۰ میلادی به انتشار رسید. اشعار بالا برگرفته از این ترجمه است. لینک معرفی کتاب «۲۶۶۶» اثر روبرتو بُلاَنیو:ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه


________________________

No comments: