Saturday, October 1, 2011

Massumeh Ziai

___________________

Lunar Eclipse by Scott Kahn
__________
معصومه ضیائی
خانگی

1

حرکت بی شتاب و مداوم مرگ
در آینه‌های بی لبخند
زمان، میز چیده است و
رفت و آمد بیهوده
از آشپزخانه به اتاق
میان عادت‌ها و
عطر کسالت‌بار لحظه‌ها


2


با هم حرف می‌زنند
ارواح خانگی
و صدای یکدیگر را نمی‌شنوند
چای تلخ‌شان را
سرد می‌نوشند
پنجره‌های بی ماه و بی ستاره
درهایی
که به زندان
باز می‌شوند


_

No comments: