Sunday, January 1, 2012

Esmaiel Yourdshahian

_______________

André Kertész, Au sous-sol, Williamsburg, 1948
___________
اسماعیل یوردشاهیان اورمیا

مكاشفه احساس تو

قطره ای از بی نهايت آبی
برصفحه ای سفيد
شكی پنهان
در مكاشفه احساس نگاه تو
برای يافتن يك حرف
پنهان شده در روح وتن من
گم شده در حس نايافته ی كودكيم
حرفهای ناگفته ام
رنگ ها
برگ ها
مسافرها
تمام حروف و كلمه های رفته و گم شده از ياد.ه
باد كه از عرصه اشيا می وزد
مرا به فكر توفان های نديده می برد
به ياد كاغذهای پراكنده
روزنامه های پاره
واسم تو
در سكوت جاری عشق
و طنين صدای كلمه ای پنهان
از حرف وحروفي كه گم كرده ام
سالهاست كه گم كرده ام
خودرا
تورا
همه را
و اين راز مكاشفه احساس توست
و حرف های گم شده منشهریور 90


________

No comments: