Sunday, January 1, 2012

Fatemeh Haghverdian

________


Safavid-era caravanserai in Mahyar, Iran.
__________
فاطمه حق وردیان
17


درست شبیه همان کاروانسرای پیر
که زل زده بودیم به چروک‌های صورت‌اش
درهای دل‌ام را
چارتاق باز گذاشته‌ام.ه
می‌آیند و می‌روند
می‌روند و باز نمی‌گردند
مهمانان یک روزه
یک هفته‌ای
یک ماهه. . .ه
بعد از این
درهای خانه‌ام را
به روی کولی‌ها باز می‌کنم
به روی کولی‌های بی‌قراری چون خودم!ه
قرار نمی‌گیرم
دیگر کنار خواب های هیچ مردی قرار نمی‌گیرم. . .ه

________________________

No comments: