Sunday, January 1, 2012

Sohrab Rahimi

____________


Elliott Puckette (American, b.1967). Untitled, 2009. Ink on paper
____________________

سهراب رحیمی
دشت های سرد سوئد


چنان در سکوت راه می روی
که هرگز نشانی از صدایی نداشته ای.
نه اقامتگاهی برای حقایق که تصویر شود،
ه
نه جستجویی برای آزادی، نه دری به روی تبعید .ه
وضعیت وجودی ی رنگی، یا شعری از درد
از زمینهای دور؛
ه
با احساسی غریب، از دشت های سرد سوئد می گذری.ه
شعرها، چون گلوله از گلویت پرتاب می شود.ه
و خلوت ؛ اینجا بهانه ای ست
برای نوشتن واژگان بی انعطافی که سیاهند در آزمایشگاه
در سایه ی آینه ای، که پژواک شعر می شود
تا سایه های حضورت
شکل چشمی شود در فصل های اجباری


بیوگرافی سهراب رحیمی
_______________

No comments: