Sunday, January 1, 2012

Robab Moheb

__________________


Hayrake, 1971 by B. A. King
________________
رباب محب
Flying upside down

مُهره ای در دست هایِ گم.ه
حرف
ه ه مرکزِ ثقلِ خود را از دست داده است
حالا اگر هی روی این تلِ سفید بیفتی
و بپاشی کمی از خاکسترِ روز
با دکمه هایِ بسته یِ لب وُ دهان
در بسترِ سکوت
ه ه ه ناگفته می مانی
با چرخشِ آخر بال
وارونه رویِ برگ هایِ خود ...
ه
و دیگر اتفاقی نمی افتد.ه

A Freak One

از صداهایِ آشنا ه ه ه آهی مانده
از نامه هایِ تلنبار
ه ه ه نقطه ای که
سادگی هایِ مقدّسم را خط می زند
با مدادهایِ این نقاشِ ازل که دست هایش خالی
با مدادهایِ این نقاشِ ازل که چشم هایش خالی
با مدادهایِ این نقاشِ ازل که گوش هایش: من ...
ه
من
قهقه ای هستم
در پیچِ گلویِ حرف هایم پیچیده.ه
هفتم اکتبر دوهزار و نه میلادی
از مجموعه شعرهایِ چاپ نشده « آفرو شعر»ه


_______

No comments: