Sunday, April 1, 2012

Mansour Khaksar

________________________ 

Moonrise, Arches National Mounument, Utah
_____________________
منصور خاکسار
غزل

یکبار دگر مِی زده تر آمده ام من
شوریده تر از جانِ سحر آمده ام من
پیگیر تر از زخمه ی واگویه ی شبگیر
پرخاشگر از قعرِ خطر آمده ام من
سر در قدم صبح اگر باد، پذیرام
ناگفته پذیرشگرِ سر آمده ام من
تا طرخ نویِ بفکنم از مقدم خورشید
بر پیکر شب همچو تبر آمده ام من
در بدرقه ی میکده با تلخی بدرود
حسرت زده ی جام دگر آمده ام من
چشمیم به میخانه و چشمیم به خانه
گر، سر به گریبان سحر آمده ام من
تا سلسله ی مرگ از این خانه بر افتد
با پرچمی افراشته تر آمده ام من

_____________________

No comments: