Sunday, April 1, 2012

Shabnam Azar

__________________ 

Masao Yamamoto
__________________________

شبنم آذر

"تنها می توانم رویایی بسازم"

نه آهنگرم

نه نجار
نه می‌توانم میخی بکوبم
نه پُتکی دارم
تنها می‌توانم رویایی بسازم
پنجره‌ای بارانی
دری بی‌قفل
و لنجی بی‌لنگر
برای کسی
که به حبس ابد محکوم است

___ 

 «توقف»

تهی‌تر از خانه‌ای که ترکش گفته‌اند
تهی‌تر از ته مانده‌های یک جشن باشکوه
تهی‌تر از دری نیمه‌باز رها شده
دستی که برای گرفتن چیزی
در هوا معطل مانده
پرچمی پوسیده
رنگ و رو رفته
کهنه

به روزهای رفته نگاه می‌کنم
به رنگ‌های پریده‌ی عکس‌های قدیمی
و دهانی
که هنوز خندیدن را از یاد نبرده بود

ستون

هر چند استوار
خانه
سرانجام فرو می‌ریزد
صداها
سرانجام به سکوت ختم می‌شوند
و سایه‌ها
به دورن اشیا باز می‌گردند

فردا
حریصانه
نفس می‌کشد
و این ساعت قدیمی
که صورت سفیدش را
به هوای سرد اتاق چسبانده
تمام عمر
به سکوت میان دو تیک تاک فکر می‌کند
_______________

No comments: