Sunday, April 1, 2012

Massumeh Ziai

_____________________ 


Color for Edward Weston
__________________________


معصومه ضیائی
ه"... شراب ملک ری خوریم" ه


دست‌هایت همین‌جا
رد نگاهت
در همه‌ی آینه‌ها، اینجا
پشت پنجره، روز
آسمان، روبرو
حالای همان‌وقت باد در گوشم زیبا می‌خواند
حالای همان‌وقت باد موهایم را شانه می‌زند
حالای همان‌وقت خنده و آواز
شعر
سطر به سطر
ماهور
در جان و در صدا
روز و شب
چه شبی باید بوده باشد
روزش روز‌تر
یقین زمین
خواب ما را
برای آسمانش دیده بود
یکی خورشید
دیگری ماه
شعر و واژ‌ه‌هامان
ستاره‌ باران
!ه
__________________

No comments: