Tuesday, January 1, 2013

Fariba Sedighim

____________________ 


Tamara Rojo and Guillaume Côté in Strictly Gershwin
_________


فریبا صدیقیمطوفان که رد می­شود
     طوفان که  از لبه­های تیز من عبور می­کند  
                            عینکم نقاش می­شود
                            سفید را از پیری­ام می­ دزدد
                             و امشبِ سرخی را به موهایم وعده می­دهد
طوفان که می­گذرد
دریا و ماهی­ هایش در دهانم آواز می­خوانند
طوفان!
       که روزی تلاطم دستش می­خواست
           روز و شب را از عقربه ­ها بدزد و    در انبوه ماسه­ها پنهان کند
می­گذرد
تا رنده کنم سیاهی شب را مثل تمام چیزها که تمام
                                    و چین چین صبح خودش را برساند به دامنم  
                                                                                         سرخ
                                                                                                آوازه خوان
طوفان که می­گذرد
 هورمونهای عصیان­گر را      روبرویم می­نشانم و
                                          با هم در سینی صلح چای می­نوشیم
        سال نو هر لحظه تمدید می­شود  
                             " دو هزار"،
                                            می­شود خیابان شمیران
                             و "سیزده" ،
                                               بستنی فروشی گل و بلبل
                                                                   با زنهایی که  کدورتشان به کوتاهی دامنشان است
                             و من
                                که پیاده راه می­افتم  از آنجا و بستنی می­ لیسم شوق را تا اینجا و باز تا  قهوه­ایِ خاطرات چشم­ های قدیمی
                              
                                               پوستِ جوانم نامزدی­هایش را از سر می­گیرد    
                                                آبتنی می­کنم در انواع عطرهایی که بوسه بر نارگیل سینه ­ام می­زنند

                         از روزهای گیج طلاق می­گیرم
                        به تقویم امر می­کنم که دست سنگینش را از روی نفس ­هایم بردارد  
                        و به بهشت اجازه می ­دهم                                   
                                  که پوست خشکم را با حوله­ ای مرطوب     کمی بارانی کند

_____________

No comments: