Tuesday, January 1, 2013

Youssef Sadigh

________________ 


Pentti Sammallahti
_______________


یوسف صدیق (گیلراد)
زمزمه های پاییزی

(١)
آرام ، با وقار 
پاییز دیگری از من عبور کرد.
اما هنوز من 
در کوچه های کودکی ام 
پرسه می زنم.

(٢)
سکوت 
ردیف بی کلاغ صنوبر هاست 
و صبح یکشنبه  
فضای بی صدا میان دو شعر. 
سکوت 
صدای خش خش برگ های پاییز است.


______________

No comments: