Tuesday, October 1, 2013

Esmaiel Yourdshahian

_____________ 

Mehdi Monem - War Victims
_________________________
اسماعیل یوردشاهیان اورمیا

ترس

کسی از ترسهایمان مارا خبر نمی کند
از فردا
از حادثه ای که می آید
خواهد آمد
و انتظاری هیچ
به خانه  که می رویم
درها را می بندیم
ودرخود گم می شویم
شامگاه صدایی در شهر می پیچد
شب تمام سکوت می شود
خسته به رختخواب می رویم
کسی از تنهائیمان مارا خبر نمی کند

  _________________

No comments: