Tuesday, April 1, 2014

Maryam Hosseinzadeh

___________________ 

Sergio Larrain, Iran 1959
____________

مریم حسین زاده

افتادن برگ ها اتفاقی نیست
پاییز هم سرزده نیامده بود
یک صندلی
با خودش آورده بود
که صدای خش خش برگ ها
 رویش خم شده بود
یک درخت هم
کنارش آمده بود
گلابی بود
یا گیلاس
هرچه بود
عطر تابستان را نداشت
و رنگ هیچ فصلی
روی دامن مادر
نیفتاده بود
نه
افتادن برگ ها اتفاقی نیست
همچنان که سکوت
وقتی
درختی
با میوه هایش خداحافظی کند
تا زیر پای تابستان
صندلی تازه ای
قد بلند ی کند
برای چیدن گیلاس
یا گلابی
یا برگی
که اتفاقی
نیفتاده بود
نه
افتادن برگ ها اتفاقی نیست
همچنان که سکوت خانه
وقتی
درختی
با میوه هایش خداحافظی می کند
تا زیر پای تابستان
صندلی تازه ای
قدبلندی کند
برای چیدن گیلاس
یا گلابی
یا برگی
که اتفاقی
نیفتاده است 


______________

No comments: