Friday, January 1, 2016

Mansoureh Ashrafi

______________ 

نقاشی از منصوره اشرافی - در پرده ی اسرار - رنگ و روغن بر بوم
__________________
منصوره اشرافی

سه شعر برای رندان


1

حریصانه تمام روز
کلمه گرد  می آورم
در اتاقهای کندو

و شب
به گاه چیدن
بر سفیدی ورق
تنها
نام تو پدیدار می­شود.


2

سکوت لحظه ها،
 نبض پرنده ست

خاطره،
 ذهن پنجره

و پرواز،
واژه ای نو.


3

تکه ای از من
در درخت
تکه ای در سنگ
تکه ای در علف،
                      خوابیده

تکه ای از خورشید
تکه ای از آبها
تکه ای از فریاد
در من،
           خوابیده

لکه ای خون
کنار خاطره ها
تازه و بیدارست

تکه ای از من
گوشه ای از این کهکشانها
شاید
خواهد تابید،
روزی.


 
____________

No comments: