Saturday, October 1, 2016

Robab Moheb

____________ 

Dancing In the town by Robab Moheb. acrylic
_______________
رباب مُحبگشت و گذار در حسینیه­ ی ارشاد


دیگر خنجری نمانده که به قلبش فرو نکند
شال­ و کلاه نفیس بافته برای گردن­های بریده وُ
سرهای بر باد
سرش را بر باد داده روی مُهر نماز
به ظهر و ظهور آفتاب خیره
به کمین نشسته انگار تا جنگ دیگری
در آن گوشه که عزلت گزیدن یعنی
نطق کور جماعت باش
سایه­ای محرمانه
در گشت و گذار


آهنربای مادرم: مُهر نماز


در خواب دید ابلیس سه روز با دستِ
 کاوشگرِ شیطانیش خواب­هایش را ورق ­زد
از خواب برخاست
در گوش مرد غریبه­­ی روی تخت زمزمه کرد
 زندگی آیین توبه است
زندگی آیین توبه است

و به آهنربای مُهرهایش چسبید________

No comments: