Monday, May 1, 2006

Zibahu Karbassi

______________

Sultan 'Ali Mashhadi (Persian, 1442-1519). Folio of Poetry From the Divan of Sultan Husayn Mirza, ca. 1490. Ink, opaque watercolors, and gold on indigo blue ground, with découpage and gold-flecked border
_____________________

زیبا کرباسی
________________


کُلاژ 1هدانه ی بارانی که دُردانه شد می داند
حال این واژه را که در دهانِ شعر افتاد
عشق ه ه ه ه دُردانه دانه ی بارانم

دُردانه دانه!
ه
دُردانه دان!
ه

از سطح نیست سطرهای این صفحه سطر به سطر از پوست و سنگ و سنگ پشت و کرگدن می گذرد
سطر به سطر پر از چاه و راه و بی راهه ست
اقیانوسی درمیان دارد
با چشم و دلی باز اگر در آن شوی
در عمیق ه ه ه غرق می شوی
و استخوان هایت بنای نِئین کاخی می شوند
تا ماهیان و آبیان از آن نفس گیرند
فرو شو!
ه

مثل حریر آبی که تاب بخورد بالای سرت آنقدر تا سرخ شود
در تو بپیچد در شعر تاب بخوریم و بپیچیم آنقدر
تا سرخ!
ه
سرخ و گداخته و خواستنی!
ه
بگذار جنون همآغوشی مارا ببرد
فرو شو! ه ه ه تا غرق شویم
دانه ی بارانی که دُردانه شد ه هه ه می داند!ه


________

No comments: