Tuesday, July 1, 2008

Ali Reza TabibZadeh

_____________
Align Center

Hungry for your touch 1971
jan Saudek
____________

علیرضا طبیب زاده


از بنفشه تا خاکستراین همه ترانه که چنگ قرمز می کشیدند
هه ههه ههه هههه هههه ههه ه ه ه ه ه بر دیوار
حوالی چه زمان زنده بگور شدند
که این ساز ، زار می زند امشب
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه بی زخمه ای؟ه


درخت هایی که دیر به قرار می رسیدند،ه
و یا خودشان را پشت این خط خطی ها ی عمودی گریه می کردند،ه
حول و حوش چه ساعتی در این قاب جاودانه شدند،ه
که تنها نشانه ی راه این باشد،ه
ه
"از نیلوفر تا مرداب راهی نیست؟"ه


چه وقت برگ های مجنون شده ی این بید را باید به آب سپرد،ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه که دیر دیر نباشد؟ ه


حال این شعر که اینگونه به سینه ام می کوبد با مشت،ه
ساعت ضامن داری ست
که تیغه اش حوالی تیک تاک قلبم نشسته،ه
زمان را به یادم می آورد
و گاهم را هشیار می کند


تنها نشانه ی راه ... ه

ه"از بنفشه تا خاکستر راهی نیست!"ه______________________

1 comment:

Anonymous said...

زیبا بود.